Общи условия

Информираме Ви, че Еко Фураж ООД, в качеството си на администратор на лични данни събира, обработва и съхранява лични данни, които Вие ни предоставяте във връзка с ползваните от Вас услуги.
Освен това, Еко Фураж ООД действа в качеството си на обработващ лични данни в случаите, когато Вие ни предоставяте лични данни, които се изискват с цел извършване плащане чрез нашия сайт на предоставени от Еко Фураж ООД услуги.
Вашите лични данни се събират, обработват и съхраняват от нас в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни и Вътрешни правила за защита на личните данни на Еко Фураж ООД.
Еко Фураж ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация за защита на физическите лица при събиране, съхранение и обработване на лични данни и относно свободното движение на такива данни, като събира данни на физическите лица единствено и дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на нашата услуга и изпълнение на сключени договори, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Молим да се запознаете по-конкретно със следните въведени в нашата работа правила и принципи, осигуряващи защита на Вашите лични данни:

1.1. Еко Фураж ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, поддръжка на туристически комплекси и свързани с това комунални услуги, както и със сключване на договори с дружеството.
Личните данни се събират и обработват въз основа на:
а) Сключен с Вас договор, за изпълнение задълженията по който ние се нуждаем от Вашите лични данни или за предприемане на стъпки по Ваше искане с цел сключване на договор;
б) Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Еко Фураж ООД;
в) Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
г) Легитимния интерес на Еко Фураж ООД.
1.2. При обработването и съхранението на личните данни, Еко Фураж ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите законови интереси и за изпълнение на законовите си задължения към Национална агенция по приходите, Министерство на туризма, Министерство на вътрешните работи, Община Несебър, Агенция по вписванията и други държавни и общински органи.

 1. 2. Еко Фураж ООД събира, обработва и съхранява личните данни, които Вие ни предоставяте за използване на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството за следните цели:
  • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
  • обезпечаване изпълнението на сключен с Вас договор;
  • индивидуализация на страна по договора;
  • данъчни, счетоводни и статистически цели;
  • изпращане на информационни съобщения за предоставяни от Еко Фураж ООД услуги, оферти и ценови предложения;
  • защита и сигурност на физическите лица и тяхното имущество.
 2. Еко Фураж ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
  – законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  – ограничение на целите на обработване;
  – съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  – точност и актуалност на данните;
  – ограничение на съхранението за период не по-дълъг от необходимото с оглед постигане на целите, за които се обработват личните данни;
  – цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
  4. Еко Фураж ООД извършва следните операции с Вашите лични данни:
  – регистрация на потребител в нашата база данни с цел изпълнение на наши задължения по сключен с Вас договор, както и на законови задължения на нашето дружество;
  – Изпращане на информационни съобщения с цел администриране на процеса по информираност на клиентите относн подобрения или промени в услугите, оферти и ценови предложения.
  5.1. Еко Фураж ООД обработва следните категории лични данни:
  а) Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон). Цел: Регистрация на потребител в база данни, в регистър за нощувки, изготвяне на писмени договори; счетоводни цели и извършване на плащания от Ваша страна; Осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; Основание за обработка: изпълнение на договорни задължения по договор между Вас и Еко Фураж ООД;
  б) Данни: Ваш постоянен адрес, дата на раждане (за чужди граждани), ЕГН (за български граждани), гражданство. Цел: Регистрация на потребител в база данни и в регистър за нощувки, изготвяне на писмени договори и нотариални актове, счетоводни цели. Основание за обработка: изпълнение на договорни задължения по договор между Вас и Еко Фураж ООД;
  в) Данни: Данни (номера) на Ваши кредитни карти. Цел: Извършване на плащания при направен от Вас избор за плащане по съответния ред. Основание за обработка: изпълнение на договорни задължения по договор между Вас и Еко Фураж ООД;
  г) Данни: Изображения, снети от видеонаблюдение. Цел: Осигуряване сигурност на физически лица и имущество. Основание за обработка: изпълнение на договорни задължения по договор между Вас и Еко Фураж ООД и легитимен интерес на дружеството.
  5.2. Еко Фураж ООД не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални и партийни организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на лицата.
  5.3. Личните данни се събират от Еко Фураж ООД от лицата, за които се отнасят.
  5.4. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
  6. Еко Фураж ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от периода на изпълнение на предоставяната Ви услуга или срока на сключения между нас договор. След изтичането на този срок, Еко Фураж ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, като ние ще Ви уведомим допълнително в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед наши легитимни интереси или друго.
  Еко Фураж ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден в нормативната документация срок.
  7. Еко Фураж ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
  Еко Фураж ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
  8. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от нас за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
  Ние можем да поискаме да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
  С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за изпълнение на договорните ни задължения към Вас и предоставяне на нашите услуги, ние ще прекратим предоставянето на услугата.
  9. Вие имате право да изискате и получите от Еко Фураж ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
  Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
  Еко Фураж ООД ще Ви предостави, при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
  Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Еко Фураж ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
  10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане за това до Еко Фураж ООД.
  11.1. Вие имате правото да поискате от Еко Фураж ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Еко Фураж ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
  – личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  – Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  – Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  – личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  – личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Еко Фураж ООД;
  – личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
  11.2. Еко Фураж ООД не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
  – за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  – за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  – по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  – за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
  – за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  11.3. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Еко Фураж ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Еко Фураж ООД, като представите на място свой документ за самоличност за целите на идентификация на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Еко Фураж ООД.
  Еко Фураж ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
  12. Вие имате право да изискате от Еко Фураж ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
  – оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Еко Фураж ООД да провери точността на личните данни;
  – обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
  – Еко Фураж ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
  – Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Еко Фураж ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
  13. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Еко Фураж ООД с искане по имейл. Вие можете да поискате от Еко Фураж ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
  14. Вие можете да поискате от нас да Ви информираме относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Еко Фураж ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
  15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Еко Фураж ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
  16.1. Ако Еко Фураж ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
  16.2. Еко Фураж ООД не е длъжно да Ви уведомява, ако сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви или уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
  17. Еко Фураж ООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

В случай нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес в гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.:02 915 3 518, еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg.
Вие можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез приемливи за Вас форми, както и да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Вътрешните правила за защита на лични данни, Еко Фураж ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва и съхранява лични данни, предоставени от клиенти на дружеството при или по повод изпълнение на договорените услуги.

 

ТЪРСЕНЕ

Комфортът идва във всички размери

комфорт/локализация/удобство